Õppenõustaja

, 2. okt. 2018

Õppenõustaja võtab vastu õpilasi ja lapsevanemaid:

  • esmaspäeviti 9-13
  • teisipäeviti 9-13
  • kolmapäeviti 12-16
  • laupäevad: eelneval kokkuleppel
  • muul ajal ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel

 

Õppenõustaja

Õppenõustamise kui tugiteenuse standardite väljatöötamine on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 üks strateegilisi meetmeid. Kuni puuduvad täpsed õppenõustamist reguleerivad juhised, toetub Rapla Täiskasvanute Gümnaasium kogemuste ja vajaduste baasil loodud koolisisesele õppenõustaja ametijuhendile. Antud juhendist lähtudes on õppenõustaja esmane tööülesanne Rapla TG õpilaste ja õpetajate nõustamine õppetööga seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel

Põhjalikum ülevaade sihtrühmadena:

Kõik Rapla TG õpilased, vajadusel ka õpilase seadusjärgsed esindajad: kõikidel õpilaste on õigus pöörduda nõustaja poole, alaealiste puhul laieneb õigus ka lapsevanemale. Nõustamisele tuleks kindlasti pöörduda koheselt esimeste õpiraskuste tekkimisel. Raskusi ja mahajäämust õppetöös võivad põhjustada väga erinevad asjaolud, mis tihti ei olegi otseselt kooliga seotud (töö, õpilase või tema lähedase pikaajalised haigused, materiaalne kitsikus jms) ning lahenduste leidmine toimub sel juhul koostöös kohalike omavalitsuste või tööandjatega. Nõustamine on vajalik ka neile õpilastele, kes põevad pikaajalisi kroonilisi haigusi või kellele on määratud puue, sel juhul on võimalik õppetöös tekkivaid probleeme ennetada. Nõustaja abil on võimalik lahendada arusaamatusi koolikaaslaste ja õpetajatega, sel juhul ta erapooletuks vahendajaks ja lepitajaks. Vajadusel koostatakse poolte koostöös järelvastamisgraafik või käitumise tugikava, kus ootused osapooltele allkirjastatakse.

Rapla TG aineõpetajatel on õigus pöörduda kõigi probleemse tunnikäitumise juhtumite lahendamiseks. Samuti on väga oodatud info aines mahajääjate kohta, et ennetada pikaajalisi õppevõlgnevusi. HEV õpilaste toetamine õppes ja neile sobiva õppe leidmine on võimalik ainult aineõpetajatega koostöös.

Rapla TG klassijuhatajad on nõustaja jaoks kõige olulisemad infovahendajad, sest eelkõige on just klassijuhatajal ülevaade õpilase õppeedukusest, puudumistest ja nende põhjustest. Klassijuhatajatel on õigus esitada lahendamiseks kõik pikaajaliste puudumiste või õppevõlgnevuste juhtumid, samuti edastada vajadusel teavet õpilase sotsiaal- majanduslike või terviseprobleemide kohta.

Kolmandad osapooled (kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, haridusametnikud, lastekaitse, kriminaalhooldajad, tööandjad jt.): pöördumisel on vajalik eelnev registreeumine meili või telefoni teel, et oleks võimalik õpilast puudutavad materjalid ette valmistada, vajalik kontaktinfo ja nõustamisajad leiate Rapla TG kodulehelt www.raplatg.ee.

Kõik ettepanekud õppenõustamise kui teenuse täiustamiseks on oodatud kooli üldmeilile kool@raplatg.edu.ee või õppenõustaja meilile oppenoustaja@raplatg.ee

 

Edukat koostööd soovides,
Õppenõustaja Kaja Leppik

Panorama Theme by Themocracy