Kooli tänane päev

, 9. jaan. 2012 17:00

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis ootavad Sind :

 • kaasaegsed õppetingimused
 • õppetöö alates 6.klassist
 • õppetöö kahel päeval nädalas
 • e-õpe kontakttundidega laupäeviti
 • riigieksamiteks valmistumine üksikaineõppijana
 • õppenõustamine
 • VÕTA ehk varasema töö- ja õpikogemuse arvestamine
 • tasanduskursused eksamiainetes
 • valikained – 2017. aastast ka robootika
 • koolielu rikastavad õppekäigud
 • toetavad ja kogemustega õpetajad
 • individuaalne lähenemine
 • vajadusel tasuta lapsehoiuteenus koolipäevadel

Missioon

Tagada kõigile soovijatele võimalus õppida ja areneda elukestvalt, toetada unistuste teostumist väärtustades haridust ja vaimsust

Visioon

RTG on paindlik ja jätkusuutlik, kaasaegses keskkonnas konkurentsivõimelist üldharidust pakkuv kool

Põhiväärtused

 1. Ühtekuuluvustunne – meil on hea koostöö kõigi huvigruppidega, tugev ühtekuuluvustunne, lugupidamisel ja sallivusel põhinev õpikeskkond
 2. Loovus ja tarkus – me arendame vaimsust läbi loova koostöö, väärtustame kõigi soovi osaleda elukestvas õppes ning leiame paindlikud lahendused õpiraskustes õpilastele
 3. Areng – meil on ühiskonna arenguid arvestav, õppiv ja kaasav kool, meie kiire kohanemisvõime tagab jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise täiskasvanuhariduse
 4. Traditsioonid – väärtustame isamaalisust ja kultuuripärandi säilimist, oleme pikaajalise kogemusega kaasaegne maa sool

Kooli lühitutvustus

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium on üldhariduskool neile, kes soovivad oma poolelijäänud haridusteed jätkata kas põhikoolis või gümnaasiumis. Töötamine, vanus ega vahepeal eemaloldud aastad ei ole takistuseks kooli astujaile. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Alates 2013/14 õppeaastast on võimalik omandada gümnaasiumiharidus e-õppe vormis (kõik kursused, 1 auditoorse õppe päev nädalas).

Õppetingimused on kaasaegsed. On olemas arvutiklass koos Interneti püsiühendusega, einestamisvõimalused kohvikus, konverentsisaal ürituste läbiviimiseks, võimalus kasutada keskraamatukogu lugemissaali ja raamatukogu.

Koolil on sõprussidemed mitmete välisriigi samalaadsete täiskasvanute koolidega Taanis, Soomes ja Saksamaal. See võimaldab õpetajate, õpilaste vahetust, keeleõpet, kultuurihuvi, silmaringi laiendamist.

Osaleme projektis “Teisel ringil targaks Raplamaal”.

Kooli lõpetajad saavad peale lõpu- ja riigieksamite edukat sooritamist põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistused, mis võimaldavad haridustee jätkamist kõrgkoolis, kutseõppeasutuses või arvestatavamat läbilöömist tööturul.

Meediakajastusi

Panorama Theme by Themocracy