Kooli tänane päev

, 9. jaan. 2018

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis ootavad Sind :

 • kaasaegsed õppetingimused
 • õppetöö alates 6.klassist
 • õppetöö kahel päeval nädalas
 • e-õpe kontakttundidega laupäeviti
 • riigieksamiteks valmistumine üksikaineõppijana
 • õppenõustamine
 • VÕTA ehk varasema töö- ja õpikogemuse arvestamine
 • tasanduskursused eksamiainetes
 • valikained – 2017. aastast ka robootika
 • koolielu rikastavad õppekäigud
 • toetavad ja kogemustega õpetajad
 • individuaalne lähenemine
 • vajadusel tasuta lapsehoiuteenus koolipäevadel

Missioon

Luua tingimused kõigi õpilaste arenguks ja toetada iga õpilast, sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest ja tervislikust seisundist.

Visioon

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed õpilaste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Anname oma panuse, et meie õpilased ja vilistlased tähtsustavad üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, inimväärikus, vastutustundlikkus, mõtlemisoskus ning lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (demokraatia, austus emakeele, harituse ja kultuuri vastu, patriotism, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, kultuuriline mitmekesisus).

Põhiväärtused

 1. Oleme usaldusväärsed. Tahame olla mittestatsionaarse õppe- ja kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumise ja vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses kaasaegsetele ja teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele. Tahame olla kõigile partneritele positiivseks eeskujuks lugupidamisel ja sallivusel põhineva õpikeskkonna loomisel.
 2. Oleme koostööle avatud partnerid. Tahame olla usaldusväärsed ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid ja väärtustavad soovi teha koostööd täiskasvanute õppes.
 3. Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua uudsed ja paindlikud lahendused iga õpilase arenguks. Oleme avatud uuendustele ja oskame neid rakendada.
 4. Oleme traditsioonide hoidjad. Väärtustame isamaalisust ja kultuuripärandi säilimist. Oleme pikaajalise kogemusega kaasaegne „maa sool“.

Kooli lühitutvustus

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium on üldhariduskool neile, kes soovivad oma poolelijäänud haridusteed jätkata kas põhikoolis või gümnaasiumis. Töötamine, vanus ega vahepeal eemaloldud aastad ei ole takistuseks kooli astujaile. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Alates 2013/14 õppeaastast on võimalik omandada gümnaasiumiharidus e-õppe vormis (kõik kursused, 1 auditoorse õppe päev nädalas).

Õppetingimused on kaasaegsed. On olemas arvutiklass koos Interneti püsiühendusega, einestamisvõimalused kohvikus, konverentsisaal ürituste läbiviimiseks, võimalus kasutada keskraamatukogu lugemissaali ja raamatukogu.

Koolil on sõprussidemed mitmete välisriigi samalaadsete täiskasvanute koolidega Taanis, Soomes ja Saksamaal. See võimaldab õpetajate, õpilaste vahetust, keeleõpet, kultuurihuvi, silmaringi laiendamist.

Osaleme projektis “Teisel ringil targaks Raplamaal II”.

Kooli lõpetajad saavad peale lõpu- ja riigieksamite edukat sooritamist põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistused, mis võimaldavad haridustee jätkamist kõrgkoolis, kutseõppeasutuses või arvestatavamat läbilöömist tööturul.

Meediakajastusi

Panorama Theme by Themocracy