Projektid

, 28. märts 2017

 


Euroopa Sotsiaalfondi meede 2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

Projekt „Teisel ringil targaks Raplamaal III“

 

Projekt „Teisel ringil targaks Raplamaal III“, nr 2014-2020.1.06.20-0151

Taotleja: Rapla Vallavalitsus

Projektis osalev kool: Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Projekti periood: 01.08.2020 – 31.07.2022

Projekti kogumaksumus: 95 667,90 eurot

Projekti sihtgrupiks on Põhi- või keskhariduseta täiskasvanud Rapla maakonnast ja väljastpoolt.

Projekti eesmärgiks on haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine ja õpingute eduka lõpetamise toetamine põhi- ja üldkeskharidusõppes, pidurdamaks õppijate arvu langust Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes.

Projektijuht: Anneli Pärna, projektijuht@raplatg.ee


Euroopa Sotsiaalfondi meede 2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

Projekt „Teisel ringil targaks Raplamaal II“

 

Projekt „Teisel ringil targaks Raplamaal II“, nr 2014-2020.1.06.18-0105

Taotleja: Rapla Vallavalitsus

Projektis osalev kool: Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Projekti periood: 01.08.2018 – 31.07.2019

Projekti kogumaksumus: 110 821,55 eurot

Projekti sihtgrupiks on Rapla maakonna täiskasvanud. Samas ootame õppima ka õpilasi väljastpoolt maakonda.

Projekti eesmärgiks on haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine ja õpingute eduka lõpetamise toetamine põhi- ja üldkeskharidusõppes, pidurdamaks õppijate arvu langust Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes.

Projektijuht: Anneli Pärna, projektijuht@raplatg.ee


Euroopa Sotsiaalfondi meede 2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

Projekt „Teisel ringil targaks Raplamaal“, nr 2014-2020.1.06.16-0030

Taotleja: Rapla Vallavalitsus

Projektis osalev kool: Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Projekti periood: 01.08.2016-31.07.2018

Projekti kogumaksumus: 179 259, 05 eurot, sh struktuuritoetus 26 888, 86 eurot

Projekti sihtgrupiks on Rapla maakonna täiskasvanud. Samas ootame õppima ka õpilasi väljastpoolt maakonda.

Projekti eesmärgiks on haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine ja õpingute eduka lõpetamise toetamine põhi- ja üldkeskharidusõppes, pidurdamaks õppijate arvu langust Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes.

Projektijuht: Anneli Pärna, projektijuht@raplatg.ee


E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes

Projektis osalevad koolid:Tallinna Vana-Kalamaja TG (projekti juht), Tallinna TG, Tallinna Vanalinna TG ja Rapla TG.

Projekti kestvus: märts 2011 – veebruar 2013

Lühikirjeldus: Kavandatava projekti üldeesmärk on ajakohastada täiskasvanuõpet e-õppemeetodi laialdasema rakendamise abil, võimaldades sellega üldhariduse paindlikumat omandamist, ennetada väljalangevust ja hõlbustada põhi- või keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomist üldharidusõppesse. Projekti eesmärkide saavutamiseks töötatakse 9 õppeaines (geograafia, bioloogia, füüsika, matemaatika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, eesti keel kui teine keel, vene keel ja kirjandus, inglise keel) välja e-kursused 9.-11. klassile, kokku 36 kursust. Kursuste väljatöötajaiks valitakse oma ala ja IKT valdkonnas kompetentseimad partnerkoolide õpetajad, kes läbivad veebipõhise õppekeskkonna Moodle baaskoolituse ja hiljem e-kursuste koostamise koolituse. Kaasatavate õpetajate valikuprotsessi viib läbi koostööpartner TLÜ haridustehnoloogia keskus ja antud protsess saab projekti raames läbiviidava uuringu esimeseks etapiks. Uuringu käigus anketeeritakse, intervjueeritakse ja küsitletakse õpetajaid selgitamaks välja nende valmidus e-õppe arendamiseks. Uuringu teises etapis peale õpetajate koolitusi anketeeritakse ja küsitletakse õpetajaid koolitustulemuste väljaselgitamiseks teistkordselt. Saadud andmeid analüüsitakse ja kasutatakse uuringutulemuste lõpparuandes.

Lisaks õpetajatele läbivad Moodle’i baaskoolituse koolide projektimeeskondade liikmed (kokku 8) ja õpilased, kes hakkavad kasutama loodud e-kursusi oma õppetöös.
Partnerkoolides juurutatakse kohe projekti alguses koostööpartner Eeneti abiga veebipõhine õppekeskkond Moodle, mis võimaldab koolitatavatel õpetajatel praktiseerida veebipõhist e-õppe keskkonda juba koolitusperioodil.
Projekti oluline etapp on valminud e-kursuste rakendamine õppeprotsessis ühe õppeaasta jooksul. E-kursusi töötatakse välja etapiviisiliselt kursuste kaupa. Valminud e-kursusi rakendatakse õppeprotsessis 2011/12. õ-a teisel poolaastal. Järgmise õppeaasta (2012/13) esimesel poolaastal rakendatakse ülejäänud osa valminud e-kursustest. Kursuste rakendamistulemuste kohta viiakse läbi uuringu kolmas etapp – kogutakse andmeid nii õpetajatelt kui e-kursuste õppuritelt ja analüüsitakse neid, et selgitada välja e-õppemeetodite kasutamise mõju õppeprotsessile, õpilaste õppeedukusele ja/või nende koolist väljalangemisele.
Projekti koostööpartner MTÜ OLEtark loob projekti jaoks veebikeskkonna, veebilehe, millel kajastatakse projektitegevusi ja teavitatakse võimalikke huvilisi. Projekti veebilehe kaudu soovitakse tagada partnerkoolide informeeritus ja jõuda laiema sihtgrupini (põhi- ja gümnaasiumihariduseta täiskasvanud inimesed). Teavitamist plaanitakse teha teistele haridusasutustele ja huvipooltele kasutades ära näiteks Täiskasvanud Õppija Nädala üritusi, ajakirja Õpitrepp ja Õpetajate Lehe võimalusi ning muid teemakohaseid üritusi.
Projekti lõppüritusena planeeritakse organiseerida projektitulemusi ja uuringut tutvustav konverents kõigile huvipooltele.
Projektitegevustesse kaasatakse vastavaid kogemusi ja pädevust omavad koostööpartnerid – Tallinna Haridusamet, Rapla Vallavalitsus, Tiigrihüppe SA, EENet, E-õppe Arenduskeskus, TLÜ haridustehnoloogia keskus, ETKA Andras.

Projetkti käigus on läbi viidud 3 uuringut.

Uuringu_aruanne_1 Uuringu_aruanne_2 III uuring_aruanne

Panorama Theme by Themocracy